دلنوشته های مهدوی

سالها منتظر سیصد و اندی مرد است آنقدر مرد نبودیم که یارش باشیم؟
None
دلنوشته های مهدوی